на главнуюнаписать письмо
Довідники
препарати наших спонсорів

Вхід администратора:
Логін:
Пароль:
Забули пароль?
02.06.2009

Ротавірусна інфекція у дітей України в зимово–весняний сезон 2006–2007 років

І.В. Дзюблик1, О.В. Обертинська1, І.Г. Костенко2, О.Б.Надрага3, Г.О. Литвин3


(1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Київ; 2 Головний військовий медичний  клінічний центр, Київ; 3Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)

 

Резюме: Під спостереженням перебувало 647 дітей шести регіонів України з клінічним діагнозом гострі кишкові інфекції (ГКІ) протягом зимово-весняного сезону 2006 – 2007 рр. Дослідження зразків фекалій на наявність вірусів проводили методами ІФА, ПЛР та простими/швидкими тестами на основі імунохроматографічного аналізу (ІХА). Встановлено етіологічну структуру ГКІ. В структурі ГКІ на долю ротавірусів припадало у Львівській області 45,4%, у Одеській області – 44,3%, у м. Києві – 21,0%, у Харківській області - 10,0%,  у Сумській області - 7,0 % , в Умані - 4,0%. Доведено високу діагностичну ефективність простих/швидких тестів на основі ІХА.  Рекомендовано до застосування в медичній практиці прості/швидкі тест-системи ТОВ „Фармаско" «CITO TEST ROTA», як скринінговй метод. Показано циркуляцію РВ  людини за G генотипом..

Ключові слова: гострі кишкові інфекції, ротавірусна інфекція, циркуляція, ротавірус.

 

            ВСТУП

Ротавірусна інфекція (РВІ) на сьогодні залишається однією з найважливіших проблем медичної науки та практики охорони здоров'я населення в усьому світі. Щорічно у світі ротавіруси (РВ) викликають більше 114 млн. випадків гострих гастроентеритів у дітей віком до 5 років [9]. Близько 18 млн. випадків захворювань на РВІ серед дітей, мають тяжкий перебіг, з них, більше 1 млн. випадків закінчуються летально, внаслідок розвитку тяжкої дегідратуючої діареї [5, 6]. За даними ВООЗ випадки вірусних діарей реєструються з однаковою частотою серед дітей і в розвинених країнах і в країнах, що розвиваються.

В США щорічно реєструється біля 3,6 млн. випадків РВІ, 70 – 100 тис. госпіталізацій з тяжкими формами рота­вірусної діареї, 125 – 150 випадків на рік закінчуються летально[8]. Прямі і непрямі економічні збитки від цього захворювання складають близько 1 млрд. доларів на рік [10].

В Україні  за останніх 10 років було зареєстровано 2 спалахи РВІ у 2001 році в Одеській та Дніпропетровській областях із залученням до епідемічного процесу понад 3 269 осіб, з яких 2 403 – діти, 3 спалахи у 2003 році із числом захворілих 124, з яких – 110 були діти до 6 – ти років життя, у 2004 році - спалах у м. Києві і Київській області, під час якого постраждало 594 дитини з міста та 32 - з області, що вказує на загострення проблеми ГКІ ротавірусної природи та її безумовну актуальність [1,2,3]. Перед нами постала мета визначити етіологічну роль РВ у структурі ГКІ в дітей України в сезон 2006 – 2007 рр.

МАТЕРІАЛ  І  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом грудня - березня 2006 – 2007 рр. було охоплено спостереженням 647 дітей, які перебували на лікуванні у педіатричних відділеннях Київської дитячої клінічної інфекційної лікарні № 2, дитячої клінічної лікарні м. Києва № 2 (181 дитина), дитячих відділень Комунальних інфекційних клінічних лікарень міст Львова (97) та Умані (99), педіатричних відділень обласних лікарень Одеської (70), Сумської (100), Харківської області (100) із діагнозом ГКІ.

Забір матеріалу (нативних фекалій)  проводився у стерильний посуд протягом 1-2 - ї діб перебування у стаціонарі. Для вірусологічних досліджень зразки розводили фосфатно-сольовим буферним розчином до утворення 50% суспензії  фекалій, заморожували, зберігали при температурі -20о С та транспортували в лабораторію з дотриманням вимог щодо збереження холодового ланцюга. Допускалося тільки одноразове розморожування матеріалу перед проведенням дослідження.

Індикацію РВ проводили у лабораторії кафедри вірусології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Визначення антигенів РВ здійснювали простими/швидкими тестами «CITO TEST ROTA» ТОВ „Фармаско". Проведення досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) проводили за допомогою тест-систем RIDASCREEN Rotavirus, виробництва R-Biopharm AQ (Німеччина). У роботі використовували автоматичний промивач "WELLWASH 4MK-2"("THERMO ELECTRON", Фінляндія). Облік результатів ІФА здійснювали у двохвильовому режимі 450/620нм за допомогою спектрофотометра "MULTISKAN ASCENT" ("THERMO ELECTRON", Фінляндія). Постановку реакцій ІФА та ІХА проводили у повній відповідності з інструкціями тест-систем.

У роботі застосовували полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) із зворотною транскрипцією (ЗТ) за допомогою тест – системи "АмпліСенс Rotavirus", виробництва Росія, м. Москва. Визначення генетичних варіантів РВ за Gтипом проводили як описано [7,8].

Важкість перебігу гострого гастроентериту оцінювалася за 0 - 20 бальною шкалою Весікарі (Vesikari). Відповідно до рекомендацій Russaka T. [11] оцінка за шкалою в 7 і менше балів характеризувала неважкий ступінь перебігу гострого гастроентериту, 8-10 б.- помірно важкий, 11-13 б.- важкий,  14 і вище – дуже важкий. Паралельно всім дітям проводились загально- клінічні  дослідження, копрологічні та бактеріологічні дослідження.  Статистичний аналіз даних проводився з використанням програми Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТИ  ТА  ЇХ  ОБГОВОРЕННЯ

У наших дослідженнях ми намагалися охопити 6 регіонів України: південь (Одеса) і північ (Київ), схід (Харків) і захід (Львів)  та центр країни (Суми, Умань). Всього нами було досліджено 647 матеріалів зібраних від дітей України з діагнозом ГКІ, ротавірусну природу захворювання встановлено у 20,7 % випадків. Так у дітей із Львівської області та міста Львова РВ були виявлені у 45,4%, у дітей Одеської області та м. Одеси – 44,3%, у дітей м. Києва – 21,0%, у дітей Харківської області - 10,0 %, Сумської області - 7,0 % та м. Умані - 4,0%. Дані дослідження отримані двома скринінговими методами для детекції антигенів РВ: ІХА та ІФА. Чутливість обох методів приблизно однакова. ІФА аналіз дозволяє виявити специфічні антигени при вмісті в дослідному матеріалі інфекційного вірусу не менше 1,0-2,5 ТЦД50.  Проведені дослідження дають підстави вважати, що виявлення специфічних антигенів за допомогою ІХА тестів також  можливе при вмісті в дослідному матеріалі інфекційного вірусу не менше 1,0-2,3 ТЦД50. Обидва методи у своїй структурі використовують  полі- (та/або) моноклональні антитіла, мічені ферментами. Принципи виявлення антигенів вірусів в обох методах подібні. В ІФА аналізі - специфічні імуноглобуліни, прикріплені до поверхні лунок полістеролового планшету, сорбують антиген із досліджуваного зразка і утворюють імунний комплекс із специфічним кон'югатом, що виявляється надалі при додаванні субстрат - індикаторного розчину. Принцип ІХА-тестів побудований на використанні унікальної комбінації кон'югатів моноклональних антитіл з частками барвника - колоїдного золота і поліклональних антитіл, які вибірково зв'язуються з РВ.

ІФА аналіз широко використовується в усьому світі але  не має офіційної реєстрації в Україні жодної фірми виробника, тобто не можливий у використанні для діагностичних цілей. Проте перевагою ІХА тестів є офіційна їх реєстрація, що дозволяє їх офіційне використання з метою діагностики. Таким чином всі зразки проб досліджені методом ІФА у 98,6% випадків співпали з дослідженням тих же зразків методом ІХА. Виявлення антигену РВ в ІФА  становила 20,7±1,6%, а методом ІХА 20,4±1,6% відповідно. Різниця між цими показниками виявилась статистично значимою (t=2,39, р<0,05). Високий відсоток співпадання даних ІФА та ІХА свідчать про доцільність використання  ІХА тестів як скринінгового експрес-методу для швидкої діагностики та встановлення етіологічного чинника захворюваня. Результати ІХА тестів не потребують підтвердження методом  ІФА в даному випадку, що зменшує витрати часу на встановлення етіологічного збудника. Їх викороистання не потребує спеціалізованої лабораторії та спеціально - дипломованого  прерсоналу. Відносна чутливість більшості швидких ІХА-тестів дорівнює 100%, відносна специфічність - близько 98%, що співпадає із задекларованими показниками.

В одному і другому випадку було кілька зразків, які потребували додаткових досліджень («сіра зона» в ІФА, не чітка смужка в ІХА). Додаткові дослідження проведенні методом ПЛР – ЗТ, з чутливістю близько однієї копії, що надзвичайно важливо при верифікації сумнівних результатів, здійснювали за допомогою тест – системи "АмпліСенс Rotavirus, виробництва Росія, м. Москва, зареєстрованих в Україні. Циркуляція РВ серед дитячого населення України в зимово – весняний  сезон 2006 – 2007 рр. представлена на (рис.1).

Так як дана робота проводилася в 6 регіонах України, для аналізу клінічного перебігу РВІ було обрано 90 пацієнтів дитячого відділення Комунальної інфекційної клінічної лікарні міста Львова, як модель. Встановлено, що госпіталізація відбувалася на 2,03±0,39 добу від появи перших симптомів хвороби (95% інтервал становив 1,67-2,93 днів). Частоту розвитку основних симптомів у вигляді гіпертермії, блювоти, діареї у пацієнтів з РВІ відповідно до шкали Весікарі  представлено в (табл. 1).

Важкість перебігу гастроентериту за шкалою Весікарі у дітей з РВІ в середньому становила  9,92±0,51 бали; у 11,5%  дітей перебіг розцінений як дуже важкий та важкий, а у 65,4%  дітей – середньої важкості. Важкий стан у дітей з РВІ (за оцінкою загального стану дитини лікарем) утримувався в середньому 3,5±0,34 дні. Виразне покрашення стану у немовлят з РВІ відбувалося на 5,3±0,31 добу. Визначена лікарем важкість стану, як суб'єктивна оцінка, перебувала в позитивному кореляційному зв'язку з важкістю стану дитини вираженою в балах за шкалою Весікарі  (r=0,49, p<0,05).

У більшості пацієнтів РВІ при госпіталізації описано поєднання трьох основних синдромів блювоти, діареї, гіпертермії, у решти діагностовано поєднання 2-х провідних синдромів: діареї і гіпертермії або діареї і блювоти. Діарея, як єдиний симптом, спостерігався лише у 2 дітей з РВІ.

Окрім симптомів гастроентериту у 19 дітей з РВІ (70,1%) при госпіталізації була описана клінічна картина ураження верхніх дихальних шляхів – гострого риніту, фарингіту, трахеїту, тонзиліту.  Ці ознаки звичайно виникали за 1-2 дні до маніфестації симптомів гастроентериту і у більшості дітей передували гіпертермії. Зазначені симптоми зникали після підвищення температури до фебрильних цифр і повторно не спостерігалися після нормалізації температури тіла. Лікарями приймального відділення описано гіперемію слизової ротоглотки, слизової мигдаликів, у 3 дітей з РВІ виявлено при поступленні кон'юнктивіт, а у 2-х енантему на слизових оболонках ротової порожнини. Відповідно РВ були єдиними виділеними вірусними збудниками у 70,0% пацієнтів.

За результатами проведених бактеріологічних досліджень збудники патогенної і умовно патогенної флори було виділено з випорожнень у 15 (70,1%) дітей з РВІ. Серед бактерійних збудників приблизно з однаковою частотою зустрічалися сальмонели, клебсіели, протей, стафілококи, ентеробактерії. Одночасний забір матеріалу для проведення бактеріологічних і вірусологічних досліджень, які проводилися при госпіталізації дитини, підтверджують первинне інфікування як бактерійними  так і вірусними агентами. Частота виявлення грибків роду Кандіда, за результатами копрологічного дослідження становлила  19,2% у  дітей з РВІ.

Встановлено, що у віковій групі дітей до 3 років частота виявлення антигену РВ, по Україні в середньому, була найвищою (70,1 ± 4,0)%,  у віковій групі від 3 до 6 років дещо меншою і складала (23,1 ± 3,6)%, у дітей старше 7 років складала (6,7±2,2)%. Віковий розподіл випадків РВІ в Україні у зимово – весняний період представлено на ( рис.2).

Проведений аналіз за сезонами року показав, що найбільша кількість позитивних знахідок припадала на січень місяць 2007 р. (перший пік), дещо менша на березень того ж року (другий пік), що вказує на зимово – весняний підйом захворюваності на РВІ, притаманний для всіх шести регіонів України див. (рис.3). Отримані дані, щодо вираженої зимово-весняної сезонності захворюваності,  співпадають з результатами, отриманими закордонними дослідниками.

РВІ – висококонтагіозна, убіквітарна, з фекально – оральним механізмом передачі, легко поширюється в організованих дитячих колективах, стаціонарах і дитячих будинках, приурочена до холодної пори року [4],  що підтверджується і нашими дослідженнями.

Дане захворювання обмежує дієздатність дитини, збільшує навантаження на стаціонари, особливо в зимовий період. Висока собівартість РВ - асоційованих госпіталізацій і медичного обслуговування приводить до значних економічних збитків в системі охорони здоров'я [4,10]. Ротавірусний гастроентерит значно порушує життя сім'ї і є стресом для дитини [6, 9].

Актуальність проблеми РВІ привертає увагу дослідників в усьому світі, і ставить питання про специфічну профілактику даного захворювання з метою попередження появи тяжких форм ротавірусних діарей. Для специфічної профілактики пропонуються дві живі (оральні) вакцини із атенуйованих штамів віруса, моно валентну - RotaRix, виробництва GlaxoSmithKline, Франція та полівалентну – Rota Tag, виробництва Merck&, CША, що ліцензовані більше чим в 60 країнах світу і тим самим вимагають поглибленого вивчення циркуляції РВ серед населення для обрання  кандидат – вакцини [5, 12].

Результативність нашої роботи значно удосконалило вибіркове генотипування (методом сліпої вибірки) позитивних ізолятів РВ. Встановлено циркуляцію G1- G4, G 9 і G 12 типів серед дитячого населення України в зимово – весняний сезон 2006 – 2007 років. Сумуючи дані на різних територіях можна відмітити, що найбільше поширення мали наступні генотипи: G4 в місті Києві та G1 в Одеської області.  Встановлена циркуляція генотипу G9, що вважається таким, що вважається таким, що зустрічається на обох територіях. Це перші для нашої держави дослідження по генотипуванню РВ групи А та їх  широкій  територіальній циркуляції, які продовжуються і далі.

 

ВИСНОВКИ:

Проведено в грудні – березні 2006 – 2007 років широке вивчення етіологічної структури ГКІ на предмет виявлення РВ людини. Питома вага РВ в структурі ГКІ у дітей Львівської області та міста Львова складала 45,4%, у дітей м. Одеси та Одеської області – 44,3%, у дітей м. Києва – 21,0%, у дітей Харківської області - 10,0%, у дітей Сумської області - 7,0 % та  4,0% у дітей міста Умань.

Аналіз вікової структури хворих на РВІ в середньому по Україні показує, що найбільша питома вага припадає на вікову групу перших 3-х років життя 70,1%. Вражені діти 3 - 6 років у  23,1 %, та у віці 7 - 15 років у 6,7% випадків.

Спостерігали два піки: у січні (перший пік) та у березні (другий пік) 2007 року, що вказує на зимово – весняний підйом захворюваності на РВІ, притаманний для всіх шести регіонів України.

Показано циркуляцію РВ групи А з домінуванням генотипів  G1 та G4, що має важливе значення у реалізації заходів із специфічної профілактики РВІ в Україні. 

Імунохроматграфічний тест «CITO TEST ROTA» ТОВ „Фармаско" є високоінформативним методом індикації РВ, швидким неінвазивним методом діагностики РВІ, що дозволяє у короткий термін провести ідентифікацію збудника, вчасно і головне вірно призначити лікування та провести профілактичні засоби. Показано використання ІХА тестів для скринінгових досліджень без підтвердження методом ІФА та рекомендовано  до застосування в медичній практиці, як скринінговий метод.

Важливо підкреслити, що індикація та верифікація вірусних гастроентеритів, чітке розуміння особливостей циркуляції РВ відповідного генотипу серед дитячого населення є необхідною передумовою для якісної діагностики терапії та вакцинопрофілактики перших 3-х років життя.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.                                    Михайлова А.М. Аналіз епідемічного спалаху ротавірусної інфекції  у дітей в Одеському регіоні взимку 2001 року / А.М. Михайлова, І.П. Мінков, В.Р. Гайдай  // Одеський мед. ж.-2001.- №6. - С. 101 - 103.

2.                                    Роль об'єктів довкілля у розповсюдженні ротавірусної інфекції / Л.В. Булавка, В.І. Бондаренко, В.І. Задорожна, І.В. Дзюблик [та ін.] // Довкілля та здоров'я. - 2002. -  №2. – С. 35 - 38.

3.                                    Спалах ротавірусної інфекції в м. Києві /  І.А. Козлова,  А.В. Кракович, О.В. Обертинська [та ін.] // Зб. наук. праць співроб. КМАПО. Вип. 14, кн. 2. – К., 2005. –– C. 446 – 451.

4.                                    Albano F. Rotavirus and not age determines gastroenteritis severity in children: a hospital-based study / F. Albano, E. Bruzzese, A. Bella [et al.] // Eur. G. Pediatr. – 2007.     Vol.  166.     P. 241 - 247.

5.                                    Glass R.L. The future of rotavirus vaccines: a major setback leads to new opportunities / R.L. Glass, J.S. Bresee, U.D. Parashar., [et al.]. // Lancet. - 2006. - Vol. 368. - P.323 - 332.

6.                                    Grey Jim. Rotavirus / Jim Grey, Timo Vesikari, Pieer Van Damm [et al.] // J. of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. - 2008. - Vol. 46. - Р. 24-31.

7.                                    Gouvea V. Polymerase chein reaction amplification and tipping of rotavirus nucleic acid from stool species / V. Gouvea, R. I. Glass, P. Woods [et al.] // Journal Clin. Microbiol.-1990. - V.28, № 3.-P.276–282.

8.                                    Gentsch J.R. Identification of group A rotavirus gene 4 types by polymerase chein reaction / J.R. Gentsch, R.I. Glass, P. Woods [et al.] // J. Clin. Microbiol.-1992. - V.30, № 3.-P.1365–1373.

9.                                    Parashar U.D. Rotavirus and severe in childhood diarrhea / U.D. Parashar, J.Gibson, J.S. Bresee [et al]. // Emerg. Infect. Dis. - 2006. - Vol. 12, P. 304 – 306.

10.                                 Prevention of Rotavirus Disease: Guidelines for Use of Rotavirus Vaccine/ Committee on Infectious Diseases// Pediatrics.-2007.-V119.-P.171-182.

11.                                Ruuska T & Vesikari T. Rotavirus disease in Finnish children: use of numerical scores for clinical severity of diarrhea episodes// Scandinavian Journal of Infectious Diseases.-1990. - V.22, № 3.-P.259–267.

12.                                http://www.vokrugsveta.ru / news/4251/.

 

  Резюме:

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ УКРАИНЫ В ЗИМНЕ – ВЕСЕННИЙ СЕЗОН 2006 – 2007 ГОДА.

И.В. Дзюблик1, О.В. Обертинска1, И.Г. Костенко2,

О.Б.Надрага3, Г.О. Литвин3

 Под наблюдением находилось 647 детей шести регионов Украины с клиническим диагнозом острые кишечные инфекции (ОКИ) в течение зимне-весеннего сезона 2006 – 2007 гг. Исследования образцов фекалий на наличие вирусов проводили методами ИФА, ПЦР и простыми/быстрыми тестами на основе иммунохроматографического анализа (ИХА). Установлена этиологическая структура ОКИ. В структуре ОКИ на долю ротавирусов (РВ) приходилось в Львовской области 45,4%, в Одесской области – 44,3%, в м. Киеве – 21,0%, в Харьковской области – 10,0%, в Сумской области  - 7,0%, в Умани – 4,0%. Доказано высокую диагностическую эффективность простых/быстрых тестов ИХА. Рекомендовано  к применению в медицинской практике простые/быстрые тест-системы ТОВ „Фармаско" «CITO TEST ROTA», как скрининговый метод. Показана циркуляция РВ  человека генотипа G.

 

 

 

 

ROTAVIRAL INFECTION IN CHILDREN

during a winter-spring season 2006 – 2007.

 

Summary: There were 647 children under a supervision from six regions of Ukraine with a clinical diagnosis acute enteric infections (AEI) during a winter-spring season 2006 – 2007. For investigations stool samples on the presence of viruses were used the methods of EIA, polymerase chain reaction (PCR) and rapid tests are based on immunochromatographic assay (ICA). The etiologic structure of AEI is set. A share of RVI in the structure of AEI was in the Lvov region - 45,4%; in the Odessa region – 44,3%; in the Kiev – 21,0%; in the Kharkov region – 10,0%; in the Sumskaya region - 7,0%; in the Uman – 4,0%. It is proved high diagnostic efficacy rapid immunochromatographic tests (ICA). 'CITO TEST ROTA' of Pharmasco company is recommended for application as a screening method. Circulation of human RV genotype G is shown.

Key words: acute enteric infections (AEI), rotaviral infection, rotavirus.

 

 

І.В. Дзюблик, О.В. Обертинська, І.Г. Костенко, О.Б.Надрага, Г.О. Литвин
Повернутися до списку статей

Спеціалістам
стравохід, шлунок, 12-пала кишка
кишечник
підшлункова залоза
печінка, жовчовивідні шляхи
шкіра
стравохід, шлунок, 12-пала кишка
кишечник
підшлункова залоза
печінка, жовчовивідні шляхи
загальні питання
фармакотерапія
фітотерапія
гомеопатія
усі права захищено, при використанні материалів посилання на сайт обов'язково